Ana Sayfa BayrakBayrak

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Görevleri

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek üzere aşağıdaki görevlerden sorumludur:

1. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak; politikalar geliştirmek, uygulamaları takip etmek, ulusal ve uluslar arası literatürü takip etmek ve ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara katılmak,

2. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

3. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

4. Sağlık teknolojisi değerlendirme ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayınlar yapmak, yapılacak bilimsel çalışmalara destek vermek,

5. Sağlık ekonomisi ve finansmanıyla ilgili oluşturulacak politikalar hakkında görüşler hazırlamak, ulusal ve uluslararası araştırmaları ve çalışmaları takip etmek,

6. Sağlık teknolojisi değerlendirme, kanıta dayalı klinik rehberlerin uygulama çıktılarının Sağlık Bakanlığı stratejik planını dikkate alarak değerlendirilmesi çalışmalarını yönetmek,

7. Sağlığa ayrılan kaynakların kullanımında kamu politikalarına öncülük etmek, sektörlerin politika ve eylemlerinin sağlık üzerine etkilerine ilişkin farkındalık sağlamak.

8. Sağlık teknolojisi değerlendirme ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik yüksek lisans ve doktora tezleri gibi bilimsel çalışmalara destek vermek, bu alanda araştırma projeleri yapmak, yaptırmak veya desteklemek.

9. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak.

10. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberler konularında çalışan ilgili tüm paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kongre, konferans vb. organizasyonlar düzenlemek veya bu tür organizasyonlara Bakanlık adına katılım sağlamak.

11. Yeni ve gelişen sağlık teknolojileri hakkında, kamu ya da özel sektör gerçek ve tüzel kişilerinden gelen klinik etkinlik ve güvenlik ile maliyet etkinliği yönlerinden bilgi taleplerini değerlendirmek.

12. Genel Müdür tarafından alanıyla ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr