Ana Sayfa BayrakBayrak

Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, Yönetim Destek Hizmetlerine ait faaliyetlerin; planlanması, yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve bu faaliyetlere ait koordinasyon işlerinin yürütülmesinin sağlanması kapsamında aşağıdaki görevlerden sorumludur.

1. Genel Müdürlüğün plan ve programları çerçevesinde görev alanıyla ilgili yürütülen faaliyetleri koordine etmek,

2. Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında bütçenin hazırlanması, satın alma ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

3. Genel Müdürlüğün gerçekleştirdiği faaliyetlere destek olmak amacıyla genel idari hizmetleri yürütmek.

4. Genel Müdürlüğün basım, yayın ve dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek.

5. Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yerine getirmek ve Genel Müdürlük faaliyetlerini çeşitli vasıtalarla kamuoyuna duyurmak

6. Genel Müdürlüğün stratejik ve yıllık planının oluşturulması, iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinin kontrol edilmesi,

7. Genel Müdürlüğün bilgi işlem teknolojileri ile ilgili faaliyetlerinin yürütmek. Teknik donanım ve yazılımların temin edilmesi, gerek duyulan diğer demirbaş ve sarf malzemelerinin satın alınması ve bunlarla ilgili faaliyetleri yürütmek.

8. Genel Müdürlüğün gerçekleştireceği eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

9. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda mevzuat hazırlanması, Genel Müdürlük birimleri ve Bakanlık tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

10. Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin kontrol edilmesi ve bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak.

11. Genel Müdürlüğün protokol işlemlerini yürütmek.

12. Genel Müdürlüğün personel ve özlük işlemlerini yürütmek.

13. Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerinin yürütmek ve birimler arasında koordinasyonun sağlamak.

14. Genel Müdür tarafından alanıyla ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr